.

!!Welcome to Balrajeshwar Mahadev Temple!!Celebrating Mahashivratri on 13th Feb!! Har Har Mahadev !!
||OM Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat|| ||OM Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat|| ||OM Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat||