.

**Celebrating Shravan Month from 12th August to 9th September** !!Har Har Mahadev!!
||OM Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat|| ||OM Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat|| ||OM Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat||