.

!!Har Har Mahadev!!!!Har Har Mahadev!!!!Har Har Mahadev!!!!Har Har Mahadev!!
||OM Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat|| ||OM Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat|| ||OM Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat||